ท่านเป็นบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ

ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ

หน่วยงาน สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)