ท่านเป็นบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ

ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ

หน่วยงาน สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)