ท่านเป็นบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ

ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)