ท่านเป็นบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ

ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ