ท่านเป็นบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ

ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ

หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)