ท่านเป็นบุคลากรในหน่วยงาน

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี