ท่านเป็นบุคลากรในหน่วยงาน

เทศบาลตำบลศาลาด่าน

ที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี