ท่านเป็นบุคลากรในหน่วยงาน

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี