ท่านเป็นบุคลากรในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก

ที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี