ท่านเป็นบุคลากรในหน่วยงาน

เทศบาลตำบลท่างิ้ว

ที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี