ท่านเป็นบุคลากรในหน่วยงาน

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

ที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี