ท่านเป็นบุคลากรในหน่วยงาน

เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง

ที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี