ท่านเป็นบุคลากรในหน่วยงาน

เทศบาลตำบลดู่ใต้

ที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี