ท่านเป็นบุคลากรในหน่วยงาน

เทศบาลตำบลเฝ้าไร่

ที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี