ท่านเป็นบุคลากรในหน่วยงาน

เทศบาลตำบลกม.5

ที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี