ท่านเป็นบุคลากรในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ

ที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี