การประชุมชี้แจงผ่านระบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ (YouTube Live streaming)

27 ก.ย. 61 |


ประมวลภาพการประชุมชี้แจงผ่านระบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ (YouTube Live streaming) จาก ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09.30 - 16.30 น. เพื่อชี้แจงกรอบการประเมินและวิธีการใช้งานระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ITAS)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง