ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมิน ITA 64

22 เมษายน 2564 เวลา 13:05

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินการประเมิน ITA ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการประเมิน ITA ได้อย่างเป็นธรรม และสะท้อนผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง สำนักงาน ป.ป.ช. จึงขอประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปี 2564

Click ที่ Link ด้านล่างนี้ เพื่อดาวน์โหลดประกาศ
https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/1961?fileId=206503