ข่าวประชาสัมพันธ์

วันสุดท้ายของการตอบ OIT

14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:03

ตามประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินการตามปฏิทินการประเมิน ITA 2564 ได้มีการขยายระยะเวลาจากการตอบและอนุมัติแบบวัด OIT จากเดิมสิ้นสุดในวันที่ 30 เมษายน ขยายไปจนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการตอบแบบ OIT ตามประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมิน ITA

หน่วยงานที่ยังดำเนินการตอบแบบวัด OIT ไม่แล้วเสร็จ ขอให้เร่งดำเนินการตอบและขออนุมัติต่อผู้บริหารโดยด่วน ทั้งนี้ หากหน่วยงานเกิดข้อขัดข้องในการดำเนินงานและการตอบแบบวัด OIT อันเนื่องมาจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือได้รับผลกระทบจากคำสั่ง ประกาศ หรือข้อกำหนด ขอให้หน่วยงานแจ้งข้อขัดข้องพร้อมแจ้งชื่อและที่ตั้งของหน่วยงานมายัง Line @ITAS โดยด่วน