ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มการชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT - 10 กลุ่มหน่วยงาน

18 มิถุนายน 2564 เวลา 16:25

กรณีหน่วยงานประสงค์จะชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT ขอให้หน่วยงานกดเลือกแบบฟอร์มตามกลุ่มหน่วยงานของตนเองตาม Link ด้านล่างนี้ โดยเริ่มตอบได้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป 

กลุ่มที่ 1 docs.google.com

กลุ่มที่ 2 docs.google.com

กลุ่มที่ 3 docs.google.com

กลุ่มที่ 4 docs.google.com

กลุ่มที่ 5 docs.google.com

กลุ่มที่ 6 docs.google.com

กลุ่มที่ 7 docs.google.com

กลุ่มที่ 8 docs.google.com

กลุ่มที่ 9 docs.google.com

กลุ่มที่ 10 docs.google.com