ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการดำเนินการ ITA 2562 ขั้นตอนต่อไป

7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 23:16

7 พ.ย.61 ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไป เพิ่มเติมครับ สำหรับแบบ iit สำนักงาน ป.ป.ช. จะส่งช่องทางเข้าทำแบบสำรวจ ซึ่งอยู่ในลักษณะ url/qr code ไปให้ admin ของหน่วยงานทางระบบ ITAS ในวันที่ 8 พ.ย. 2561 เพื่อให้ admin ของหน่วยงานนำไปประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายใน เข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 8 - 30 พ.ย. 2561 สำหรับแบบ eit สำนักงาน ป.ป.ช. จะส่งช่องทางเข้าทำแบบสำรวจ ซึ่งอยู่ในลักษณะ url/qr code ไปให้ admin ของหน่วยงานทางระบบ ITAS ในวันที่ 8 พ.ย. 2561 เพื่อให้ admin ของหน่วยงานนำไปประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการหรือมีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 8 - 30 พ.ย. 2561 ทั้งนี้ จะดำเนินการควบคู่ไปกับการเก็บข้อมูลโดยผู้รับจ้าง ซึ่งจะเก็บข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูลรายชื่อผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หน่วยงานอัพโหลดขึ้นในระบบ ITAS หรือหากไม่เพียงพอจะมีการลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลด้วย สำหรับแบบ oit หน่วยงานจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ พร้อมการอนุมัติโดยผู้บริหาร ภายในวันที่ 15 พ.ย. 2561 สำหรับหน่วยงานที่ยังดำเนินการในขั้นเตรียมการประเมินไม่ครบถ้วน ได้แก่ การเปิดใช้งาน การนำเข้าข้อมูล iit/eit และการอนุมัติข้อมูลโดยผู้บริหาร สามารถดำเนินการต่อไปได้ จนถึงวันที่ 15 พ.ย. 2561 เท่านั้น