ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อเครื่องมือสำรวจการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย

7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 23:34

วันพุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.30 - 15.30 น. ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. โดยนางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ ITA จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อเครื่องมือสำรวจการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย ณ ห้อง Tippawan 2 ชั้น L โรงแรมริชมอนด์ (Richmond Hotel) ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ศาสตราจารย์ ภักดี โพธิศิริ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาที่ได้รับเชิญและให้เกียรติเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อเครื่องมือสำรวจการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยครั้งนี้ การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธานี ชัยวัฒน์ พร้อมด้วยทีมนักวิจัยจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนำเสนอเครื่องมือสำรวจการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย และเปิดเวทีการแลกเปลี่ยนร่วมแสดงความคิดเห็นโดยผู้เข้าร่วมประชุม ต่อเครื่องมือสำรวจการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย