คู่มือการประเมิน ITA 2567

8 ม.ค. 67 |


ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้แล้วทาง https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/3621/?fileId=361220

ข่าวที่เกี่ยวข้อง