ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจง ITA 2563 สำหรับหน่วยงานกลุ่มที่ 9 จังหวัดตรัง, นราธิวาส, ปัตตานี, พัทลุง, ยะลา, สงขลา, สตูล

23 ธันวาคม 2562 เวลา 14:50

https://docs.google.com/forms/d/1CvJeBcyA0kjdtqBdiii4-i383PszxnzA-dxdnKT9wwM/edit