ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกาศปฏิทินการประเมิน ITA 2563

20 มีนาคม 2563 เวลา 10:53

คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางและรายละเอียดการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. จึงขอประกาศปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินฯ ใช้ประกอบการวางแผน สั่งการ และดำเนินการการประเมินตามขั้นตอนและช่วงเวลาที่กำหนดต่อไป ทั้งนี้ ปฏิทินการประเมิน ITA 2563 ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศข้างต้น เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเอกสารรายละเอียดการประเมิน ITA 2563 ดาวน์โหลดประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ที่ >>> https://drive.google.com/file/d/1ni7kPEiuhWQAamSTT-gvqWIrw0-Owcdl/view?usp=sharing