วีดีโอ

ประเมินความโปร่งใส อบจ. ผ่านเกณฑ์เพียง 16 จังหวัด

30 มกราคม 2564