วีดีโอ

ย้อนฟังความเห็นรองนายกรัฐมนตรี ดร.วิษณุ เครืองาม ในประเด็น ITA กับความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

15 มีนาคม 2564