วีดีโอ

ศักดิ์ เสกขุนทด : แนวคิดและนโยบายในเรื่อง Open Government Data

20 มีนาคม 2563