รายการเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด

Press Release การอภิปรายผลและข้อค้นพบจาก ITA โดย ศ.ดร.ภักดี โพธิศิริ

28 สิงหาคม 2564 เวลา 13:14 น.
ดาวน์โหลด (914)

Press Release การแถลงผลการประเมิน ITA 2564 (ITA DAY 2021)

28 สิงหาคม 2564 เวลา 13:17 น.
ดาวน์โหลด (1570)

สรุปผลการประเมิน ITA 2564 และบทวิเคราะห์เชิงลึก

26 สิงหาคม 2564 เวลา 15:00 น.
ดาวน์โหลด (6715)

Presentation ข้อค้นพบจากผล ITA 2564 โดยประธานกรรมการปฏิรูปฯ

26 สิงหาคม 2564 เวลา 12:23 น.
ดาวน์โหลด (1039)

Presentation ประกาศผลการประเมิน ITA 2564 โดยกรรมการ ปปช.

26 สิงหาคม 2564 เวลา 12:22 น.
ดาวน์โหลด (2920)

Press Release งานประกาศผลการประเมิน ITA 2564 (ITA DAY 2021)

26 สิงหาคม 2564 เวลา 12:30 น.
ดาวน์โหลด (127)

ประกาศขยายระยะเวลาปฏิทินการประเมิน ITA ครั้งที่ 2

14 มิถุนายน 2564 เวลา 13:39 น.
ดาวน์โหลด (8461)

รายชื่อหน่วยงานที่จำนวนบุคลากรภายในยังตอบแบบ IIT ไม่ถึงขั้นต่ำ

28 พฤษภาคม 2564 เวลา 15:22 น.
ดาวน์โหลด (1427)

ประกาศขยายระยะเวลาปฏิทินการประเมิน ITA 2564

22 เมษายน 2564 เวลา 12:15 น.
ดาวน์โหลด (55734)

33 หน่วยงานสุดท้ายที่ยังดำเนินการไม่ครบขั้นตอนการนำเข้าข้อมูล

31 มีนาคม 2564 เวลา 16:38 น.
ดาวน์โหลด (5327)