รายการเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด

Infographic - Thailand's Integrity and Transparency 2020

23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:59 น.
ดาวน์โหลด (1005)

Infographic - ITAS ศูนย์กลางการประเมิน ITA

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (1439)

Infographic - ITA ประเมินกันอย่างไร

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (4641)

How to ทำ IIT - EIT

29 กรกฎาคม 2563 เวลา 03:28 น.
ดาวน์โหลด (2193)

คุณธรรมความโปร่งใสองค์การบริหารส่วนจังหวัดไทย

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (867)

สรุปและวิเคราะห์ผล ITA 2563

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (1544)

สรุปผล ITA 2563 ประเภทจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (1099)

สรุปผล ITA 2563 ทุกประเภทหน่วยงาน

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (1001)

กลยุทธ์การพัฒนากลไกและกระบวนการประเมิน ITA โดย นยปส รุ่น 11

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (3002)

เอกสารรายละเอียดการประเมิน ITA 2020 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (14082)