ดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย ประจำปี {{year1}}

 1. การปฏิบัติหน้าที่
 2. การใช้งบประมาณ
 3. การใช้อำนาจ
 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ
 5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต
 6. คุณภาพการดำเนินงาน
 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
 8. การปรับปรุงการทำงาน
 9. การเปิดเผยข้อมูล
 10. การป้องกันการทุจริต
 • รายละเอียดผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2565