ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในกระทรวง
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่วนกลาง 93.11
2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่วนกลาง 89.11
3 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ส่วนกลาง 87.81
4 กรมการจัดหางาน ส่วนกลาง 86.37
5 สํานักงานประกันสังคม ส่วนกลาง 86.22
6 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) ส่วนกลาง 84.65