ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในกระทรวง
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่วนกลาง 89.74
2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่วนกลาง 88.79
3 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) ส่วนกลาง 88.75
4 สํานักงานประกันสังคม ส่วนกลาง 88.48
5 กรมการจัดหางาน ส่วนกลาง 87.89
6 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ส่วนกลาง 68.13