ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในกระทรวง
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนกลาง 93.97
2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ส่วนกลาง 92.77
3 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส่วนกลาง 91.93
4 สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนกลาง 91.75
5 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส่วนกลาง 91.50
6 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส่วนกลาง 90.95
7 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ส่วนกลาง 89.64
8 สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ส่วนกลาง 88.89
9 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ส่วนกลาง 86.54