ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในกระทรวง
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ส่วนกลาง 61.36
2 สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส่วนกลาง 73.14
3 กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ส่วนกลาง 73.17
4 โรงพิมพ์ตํารวจ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ส่วนกลาง 78.90
5 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ส่วนกลาง 83.95
6 สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่วนกลาง 84.32
7 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ส่วนกลาง 84.67
8 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ส่วนกลาง 86.33
9 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ส่วนกลาง 86.68
10 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ส่วนกลาง 87.15
11 สํานักงานราชบัณฑิตยสภา ส่วนกลาง 88.22
12 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ส่วนกลาง 88.30
13 ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนกลาง 88.51
14 ธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนกลาง 91.94
15 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ส่วนกลาง 93.76
16 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ส่วนกลาง 97.75