ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในกระทรวง
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ส่วนกลาง 97.75
2 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ส่วนกลาง 93.76
3 ธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนกลาง 91.94
4 ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนกลาง 88.51
5 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ส่วนกลาง 88.30
6 สํานักงานราชบัณฑิตยสภา ส่วนกลาง 88.22
7 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ส่วนกลาง 87.15
8 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ส่วนกลาง 86.68
9 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ส่วนกลาง 86.33
10 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ส่วนกลาง 84.67
11 สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่วนกลาง 84.32
12 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ส่วนกลาง 83.95
13 โรงพิมพ์ตํารวจ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ส่วนกลาง 78.90
14 กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ส่วนกลาง 73.17
15 สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส่วนกลาง 73.14
16 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ส่วนกลาง 61.36