ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในกระทรวง
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ส่วนกลาง 95.64
2 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ส่วนกลาง 94.68
3 องค์การคลังสินค้า ส่วนกลาง 93.59
4 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ส่วนกลาง 93.15
5 สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ส่วนกลาง 92.69
6 กรมทรัพย์สินทางปัญญา ส่วนกลาง 92.68
7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส่วนกลาง 92.27
8 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ส่วนกลาง 91.96
9 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ส่วนกลาง 89.82
10 กรมการค้าภายใน ส่วนกลาง 89.40
11 กรมการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง 87.12
12 สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) ส่วนกลาง 86.77