ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
4001 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง บ้านม่วง สกลนคร 98.49