ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
121 องค์การบริหารส่วนตำบลคอลอตันหยง หนองจิก ปัตตานี 89.09
122 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น 89.08
123 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 89.05
124 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเซิด พนัสนิคม ชลบุรี 88.99
125 องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก ตาก 88.98
126 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โนนสะอาด อุดรธานี 88.95
127 องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน นาน้อย น่าน 88.92
128 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหะลอ รามัน ยะลา 88.88
129 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 88.85
130 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวั่ง บ้านม่วง สกลนคร 88.80
131 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร 88.80
132 องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน สกลนคร 88.78
133 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 88.76
134 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง จอมพระ สุรินทร์ 88.69
135 องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 88.63
136 องค์การบริหารส่วนตำบลบักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ 88.61
137 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร 88.57
138 องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล ชุมแสง นครสวรรค์ 88.57
139 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม พาน เชียงราย 88.56
140 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ ศรีวิไล บึงกาฬ 88.56