ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
381 เทศบาลตำบลโกรกแก้ว โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 79.81
382 เทศบาลตำบลหาดแพง ศรีสงคราม นครพนม 79.81
383 เทศบาลตำบลวังกะ สังขละบุรี กาญจนบุรี 79.79
384 เทศบาลตำบลหนองหว้า กุมภวาปี อุดรธานี 79.75
385 เทศบาลตำบลไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี 79.74
386 เทศบาลตำบลเดิด เมืองยโสธร ยโสธร 79.73
387 เทศบาลตำบลนิคม สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 79.72
388 เทศบาลตำบลหนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 79.70
389 เทศบาลตำบลน้ำริด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 79.63
390 เทศบาลตำบลโคกก่อง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 79.60
391 เทศบาลตำบลเชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี 79.50
392 เทศบาลตำบลมะขาม มะขาม จันทบุรี 79.47
393 เทศบาลตำบลระโนด ระโนด สงขลา 79.47
394 เทศบาลตำบลหนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น 79.40
395 เทศบาลตำบลชะแล้ สิงหนคร สงขลา 79.39
396 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม 79.38
397 เทศบาลตำบลกระจัน อู่ทอง สุพรรณบุรี 79.36
398 เทศบาลตำบลจระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา 79.36
399 เทศบาลตำบลสันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 79.32
400 เทศบาลตำบลชากบก บ้านค่าย ระยอง 79.29