ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ - ส่วนกลาง 45.69
2 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต - ส่วนกลาง 64.54
3 องค์การสะพานปลา - ส่วนกลาง 65.07
4 องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ส่วนกลาง 67.91
5 องค์การตลาด - ส่วนกลาง 68.12
6 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร - ส่วนกลาง 68.13
7 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต - ส่วนกลาง 74.52
8 การไฟฟ้านครหลวง - ส่วนกลาง 75.44
9 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ - ส่วนกลาง 76.06
10 บริษัท ขนส่ง จํากัด - ส่วนกลาง 77.05
11 องค์การจัดการน้ำเสีย - ส่วนกลาง 78.52
12 การยางแห่งประเทศไทย - ส่วนกลาง 78.60
13 โรงพิมพ์ตํารวจ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ - ส่วนกลาง 78.90
14 องค์การคลังสินค้า - ส่วนกลาง 83.09
15 สถาบันการบินพลเรือน - ส่วนกลาง 83.22
16 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ - ส่วนกลาง 83.64
17 การกีฬาแห่งประเทศไทย - ส่วนกลาง 84.54
18 การรถไฟแห่งประเทศไทย - ส่วนกลาง 84.60
19 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย - ส่วนกลาง 84.64
20 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด - ส่วนกลาง 85.38
แสดง 1 - 20 จาก 53 รายการ