ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 สํานักงานอัยการสูงสุด - ส่วนกลาง 71.30