ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
21 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 66.07
22 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย เมืองเลย เลย 66.42
23 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 66.92
24 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 66.96
25 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย 67.40
26 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี 67.65
27 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 68.68
28 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 68.71
29 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 69.65
30 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก เมืองนครนายก นครนายก 69.85
31 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เมืองสตูล สตูล 70.16
32 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 70.73
33 องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 71.48
34 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 72.31
35 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 72.75
36 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง 74.01
37 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 74.19
38 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เมืองพะเยา พะเยา 74.45
39 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี 74.76
40 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร 75.54