ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย - ส่วนกลาง 83.40
2 สถาบันพระบรมราชชนก - ส่วนกลาง 85.22
3 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ - ส่วนกลาง 86.72
4 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ - ส่วนกลาง 89.22
5 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า - ส่วนกลาง 90.03
6 กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร - ส่วนกลาง 91.75
7 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ - ส่วนกลาง 92.26
8 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน - ส่วนกลาง 92.55
9 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ - ส่วนกลาง 93.51
10 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก - ส่วนกลาง 93.59
11 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - ส่วนกลาง 93.79
12 ธนาคารแห่งประเทศไทย - ส่วนกลาง 94.48
13 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก - ส่วนกลาง 95.09
14 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย - ส่วนกลาง 95.58
15 ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ - ส่วนกลาง 95.64
16 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก - ส่วนกลาง 96.55
17 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ - ส่วนกลาง 96.60
18 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล - ส่วนกลาง 96.93
19 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย - ส่วนกลาง 97.22
20 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ - ส่วนกลาง 97.89