ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 กรมการปกครอง - ส่วนกลาง 99.12
2 สํานักงานสถิติแห่งชาติ - ส่วนกลาง 98.54
3 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง - ส่วนกลาง 98.07
4 สํานักงานราชบัณฑิตยสภา - ส่วนกลาง 97.87
5 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน - ส่วนกลาง 97.85
6 กองทัพเรือ - ส่วนกลาง 97.69
7 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - ส่วนกลาง 97.45
8 สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ - ส่วนกลาง 97.45
9 สำนักงบประมาณ - ส่วนกลาง 97.08
10 กรมการพัฒนาชุมชน - ส่วนกลาง 97.05
11 กองบัญชาการกองทัพไทย - ส่วนกลาง 97.02
12 กรมการศาสนา - ส่วนกลาง 96.90
13 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม - ส่วนกลาง 96.70
14 กรมการท่องเที่ยว - ส่วนกลาง 96.69
15 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - ส่วนกลาง 96.67
16 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม - ส่วนกลาง 96.52
17 กรมที่ดิน - ส่วนกลาง 96.51
18 กรมกิจการผู้สูงอายุ - ส่วนกลาง 96.35
19 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - ส่วนกลาง 96.13
20 สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม - ส่วนกลาง 96.09