ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
21 องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เมืองระยอง ระยอง 67.28
22 เทศบาลตำบลเมืองแกลง แกลง ระยอง 68.63
23 องค์การบริหารส่วนตำบลชากโดน แกลง ระยอง 69.04
24 เทศบาลตำบลน้ำคอก เมืองระยอง ระยอง 69.08
25 องค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด เมืองระยอง ระยอง 69.13
26 องค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน บ้านค่าย ระยอง 69.59
27 เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา บ้านค่าย ระยอง 71.05
28 องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร บ้านค่าย ระยอง 71.34
29 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน บ้านค่าย ระยอง 71.42
30 เทศบาลตำบลบ้านนา แกลง ระยอง 71.57
31 องค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบน แกลง ระยอง 72.16
32 เทศบาลตำบลเนินฆ้อ แกลง ระยอง 73.23
33 องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ปลวกแดง ระยอง 73.68
34 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูน แกลง ระยอง 74.95
35 เทศบาลตำบลมาบข่า นิคมพัฒนา ระยอง 75.22
36 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน แกลง ระยอง 75.49
37 เทศบาลตำบลปากน้ำประแส แกลง ระยอง 75.64
38 เทศบาลเมืองมาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 75.72
39 เทศบาลตำบลบ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 76.44
40 องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 76.83