ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
61 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว บ้านค่าย ระยอง 89.10