ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร 48.30
2 เทศบาลตำบลพอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร 49.36
3 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร 50.38
4 เทศบาลตำบลพันนา สว่างแดนดิน สกลนคร 56.13
5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร 59.06
6 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ วานรนิวาส สกลนคร 60.32
7 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร 61.39
8 เทศบาลตำบลปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร 61.87
9 องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร 62.60
10 เทศบาลตำบลนาซอ วานรนิวาส สกลนคร 66.62
11 องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร 69.73
12 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร 71.21
13 เทศบาลตำบลนาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร 73.06
14 เทศบาลตำบลนาใน พรรณานิคม สกลนคร 73.28
15 เทศบาลตำบลกุดเรือคำ วานรนิวาส สกลนคร 73.29
16 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เจริญศิลป์ สกลนคร 73.39
17 เทศบาลตำบลดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร 73.60
18 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร 74.16
19 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ภูพาน สกลนคร 75.19
20 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร 75.53