ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
81 องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว ภูพาน สกลนคร 87.25
82 เทศบาลตำบลหนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร 87.42
83 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร 87.85
84 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว วาริชภูมิ สกลนคร 87.85
85 เทศบาลตำบลท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร 87.97
86 เทศบาลตำบลไร่ พรรณานิคม สกลนคร 88.25
87 องค์การบริหารส่วนตำบลสว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 88.43
88 เทศบาลตำบลปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร 88.44
89 เทศบาลตำบลกุดบาก กุดบาก สกลนคร 88.57
90 องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน สกลนคร 88.78
91 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวั่ง บ้านม่วง สกลนคร 88.80
92 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร 88.80
93 เทศบาลตำบลธาตุนาเวง เมืองสกลนคร สกลนคร 89.04
94 เทศบาลตำบลอากาศอำนวย อากาศอำนวย สกลนคร 89.08
95 องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร 89.30
96 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร 89.39
97 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 89.57
98 เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร 89.69
99 เทศบาลตำบลบ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร 89.70
100 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร 90.07