ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 เทศบาลตำบลเวียง เชียงของ เชียงราย 90.51
2 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง แม่จัน เชียงราย 89.17
3 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม พาน เชียงราย 88.56
4 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 86.67
5 เทศบาลตำบลนางแล เมืองเชียงราย เชียงราย 85.51
6 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เชียงของ เชียงราย 84.96
7 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย 84.80
8 องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง เชียงของ เชียงราย 84.18
9 เทศบาลตำบลแม่คำ แม่จัน เชียงราย 84.08
10 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 83.67
11 เทศบาลตำบลแม่ลาว แม่ลาว เชียงราย 83.31
12 เทศบาลตำบลแม่จัน แม่จัน เชียงราย 82.32
13 เทศบาลตำบลหล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย 82.19
14 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย 81.15
15 เทศบาลนครเชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย 80.65
16 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 80.33
17 เทศบาลตำบลสันทรายงาม เทิง เชียงราย 80.26
18 เทศบาลตำบลม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย 79.83
19 เทศบาลตำบลบ้านต้า ขุนตาล เชียงราย 78.77
20 เทศบาลตำบลไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย 78.66