ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 90.82
2 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 90.28
3 เทศบาลตำบลบ้านซ่อง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 90.06
4 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 87.95
5 องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ บางคล้า ฉะเชิงเทรา 87.67
6 เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา 87.01
7 องค์การบริหารส่วนตำบลดงน้อย ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 86.13
8 เทศบาลตำบลท่าข้าม บางปะกง ฉะเชิงเทรา 85.65
9 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 85.16
10 องค์การบริหารส่วนตำบลบางตีนเป็ด เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 84.75
11 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 84.34
12 องค์การบริหารส่วนตำบลหมอนทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 83.66
13 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร บางคล้า ฉะเชิงเทรา 82.90
14 เทศบาลตำบลบางคล้า บางคล้า ฉะเชิงเทรา 82.56
15 เทศบาลตำบลดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 82.26
16 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองบ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 82.23
17 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 82.23
18 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 82.01
19 องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 81.09
20 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 80.48